Menu

Globos namų senoliai žingsniuos su nuteistųjų drožtomis lazdomis

Marijampolėje, ant Šešupės kranto, Bažnyčios gatvėje esančių šv.Arkangelo Mykolo globos namų gyventojai Velykų išvakarėse sulaukė nuteistųjų dovanų. Labiausiai jos pradžiugino sunkiau vaikštančius senolius. Šeši jų nuo šiol žingsniuos pasiramsčiuodami ne pirktinėmis, o meniškai išdrožtomis lazdomis. „Planavome jų išdrožti daugiau, tačiau dailės studiją lankantys nuteistieji rengiasi tarptautinei parodai Lenkijoje, todėl pritrūko laiko“, – sakė Marijampolės pataisos
Skaityti toliau

IN MEMORIAM: NIJOLĖ ABRAITYTĖ

[:lt] Spalio 31-ją dieną šios žemės kelionę užbaigė Nijolė Abraitytė, chemijos mokytoja, liaudies menininkė – juostų audėja, aktyvi Katalikų bažnyčios bendruomenės narė. Sulaukusi beveik 89. Atrodo, natūrali gyvenimo raida. Ir ką čia jau beprikalbėsi… Bet juk šitie 89-eri – ištisa epocha! Istorinių pervartų epocha. Heroizmo ir niekšybės epocha. Kaip žmogui tokioje epochoje gyventi? Jam teko
Skaityti toliau

Ebru menas – tapymas ant vandens

 VšĮ Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namai ir VšĮ „Meda Project“ įgyvendina socialinį neformalaus ugdymo projektą „Ebru menas- tapymas ant vandens“ 2015-09-01–2015-05-29. Projektas skirtas globos namų gyventojams ir darbuotojams. Projekto metodika sudaryta remiantis daugiau nei 900 metų gyvuojančia Ebru meno – tapymo ant vandens technika. Jos išskirtinumas išryškėja, kuomet vienu metu apjungiamos iki šiol ugdymo
Skaityti toliau

Globos namams suteiktos licenzijos darbui su senyvo amžiaus ir suaugusiais asmenimis su negalia

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Viešoji įstaiga “Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai” gavo licenciją „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims“ ir „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“. Viešoji įstaiga “Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai” administracija

Gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas globos namų gyventojams

VšĮ Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namai 2013 m. sausio 9 d. – 2014 m. sausio 8 d. įgyvendina Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų fondo finansuojamą paprojektį „Gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas globos namų gyventojams“, kurio finansavimui skiriama 325.147,77 Lt. Paprojekčio uždaviniai yra įstaigos materialinės bazės stiprinimas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Paprojekčio
Skaityti toliau

Globos namų dalyvavimas parodoje

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007- 2013 METAI Meninė paroda „Kaita“ Paroda siekiama parodyti ES struktūrinės paramos naudą kiekvienam iš mūsų, atskleisti jos sąlygotą aplinkos kaitą. Parodos iniciatorius – Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), kuri administruoja Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės bei kitomis lėšomis finansuojamas programas bei projektus. Parodos partneris – Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto
Skaityti toliau

Vš.Į. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namams 20 metų

Vš.Į. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namams 20 metų

DĖKOJAME VISIEMS  ATVYKUSIEMS Į GLOBOS NAMŲ  20- OJO JUBILIEJAUS ŠVENTĘ ! (NUOTRAUKAS GALITE PASIŽIŪRĖTI- GALERIJOS SKYRIUJE)     Maloniai kviečiame Jus į Vš.Į. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namų 20-ojo jubiliejaus šventę 2012 m. rugsėjo mėn. 7 d.   12.00 val.- Šv.Mišios Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje; 13.00 val.- Angelo skulptūros šventinimas šv. arkangelo Mykolo
Skaityti toliau

Gauta parama iš ES

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, patvirtino Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programą.

Dalyvavimas projekte globos namų gyventojams pagerino gyvenimo sąlygas, darbuotojams – darbo

  Per ne­vi­sus me­tus įvyk­dy­tas pa­pro­jek­tis, ku­ris pra­tur­ti­no VšĮ Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­mus nau­ja mo­der­nia slau­gai skir­ta įran­ga, pa­ge­ri­no glo­bos na­mų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo, o dar­buo­to­jų – dar­bo są­ly­gas (pa­pro­jek­tį fi­nan­sa­vo Is­lan­di­ja, Lich­tenš­tei­nas, Nor­ve­gi­ja pa­gal EEE ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nius me­cha­niz­mus ir ben­drai – Lie­tu­va).

1 2 3