Menu

Dalyvavimas projekte globos namų gyventojams pagerino gyvenimo sąlygas, darbuotojams – darbo

 

Per ne­vi­sus me­tus įvyk­dy­tas pa­pro­jek­tis, ku­ris pra­tur­ti­no VšĮ Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­mus nau­ja mo­der­nia slau­gai skir­ta įran­ga, pa­ge­ri­no glo­bos na­mų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo, o dar­buo­to­jų – dar­bo są­ly­gas (pa­pro­jek­tį fi­nan­sa­vo Is­lan­di­ja, Lich­tenš­tei­nas, Nor­ve­gi­ja pa­gal EEE ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nius me­cha­niz­mus ir ben­drai – Lie­tu­va).

Jau pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je į VšĮ Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­mus bu­vo at­ga­ben­ta nau­jos mo­der­nios slau­gai skir­tos įran­gos už be­veik 50 tūkst. li­tų. Šiuo­lai­kiš­kas elek­tri­nis kel­tu­vas, ke­tu­ri me­cha­ni­niai ve­ži­mė­liai, du­šo tu­a­le­to kė­dės (trys – ma­žais ra­tais, vie­na – di­de­liais), var­ty­mo pa­klo­dės, per­kė­li­mo, pa­si­kė­li­mo dir­žai, ma­sa­ži­nis sta­las, ma­sa­ži­nės kė­du­tės ir kt. – tai da­ly­va­vi­mo pro­jek­te „So­cia­li­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas“, fi­nan­suo­ja­ma­me Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos sub­si­di­jų sche­mos NVO rė­mi­mui fon­do, re­zul­ta­tas. Šie­met dar bu­vo gau­tos dvi funk­ci­nės lo­vos ne­įga­lie­siems.

Šio pro­jek­to tiks­las – ge­rin­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mą Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams, už­tik­ri­nant ko­ky­biš­ką šiuo­lai­kiš­ką ne­įga­lių­jų gy­ven­to­jų slau­gą, su­da­rant dir­ban­tiems įstai­gos dar­buo­to­jams sau­gias bei tin­ka­mas dar­bo su ne­įga­liai­siais są­ly­gas.

Vi­so pro­jek­to ver­tė – apie 110 tūkst. li­tų. Ki­ti pi­ni­gai bu­vo pa­nau­do­ti įvai­riems se­mi­na­rams (slau­gos, psi­cho­lo­gi­jos, ben­dra­vi­mo ypa­tu­mų ir kt.) reng­ti, ke­lio­nei į Vo­kie­ti­ją, kur bu­vo da­ly­ta­si pa­tir­ti­mi su ana­lo­giš­kais glo­bos na­mais, sem­ta­si nau­jo­vių, sie­kiant ne­at­si­lik­ti nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos, or­ga­ni­zuo­ti. Pa­sak glo­bos na­mų di­rek­to­rės Sta­sės Po­žars­kie­nės, iš­vy­ka į Vo­kie­ti­ją lei­do pa­tir­ti, jog mū­sų glo­bos na­mai ma­žai be­si­ski­ria nuo Vo­kie­ti­jos glo­bos na­mų, tie­sa, ten šios įstai­gos yra di­fe­ren­ci­juo­ja­mos pa­gal gy­ven­to­jų ga­li­my­bes su­mo­kė­ti už pa­slau­gas (pas mus tos di­fe­ren­cia­ci­jos nė­ra: pa­vyz­džiui, Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­muo­se iš 56 gy­ven­to­jų 16 – iš­lai­ko­mų sa­vi­val­dy­bės, o mo­kūs pa­pras­tai mo­ka 1 250 li­tų per mė­ne­sį, be­je, jei gy­ven­to­jas yra lo­vos li­go­nis, mė­ne­si­nis mo­kes­tis – 1 600 li­tų, mat į šią kai­ną įskai­čiuo­ja­ma ne tik slau­ga, bet ir vi­sos slau­gos prie­mo­nės).

Glo­bos na­mų di­rek­to­rė, džiaug­da­ma­si gau­ta įran­ga, ak­cen­ta­vo, jog tai pa­ge­ri­no ne tik čia gy­ve­nan­čių, bet ir dir­ban­čių žmo­nių są­ly­gas (ne pa­slap­tis, jog glo­bos na­mų per­so­na­lą su­da­ro mo­te­rys, tad pa­si­rū­pin­ti ypač sun­kiais lo­vos li­go­niais – juos kil­no­ti, var­ty­ti – rei­kia la­bai daug fi­zi­nių jė­gų, ku­rias su­tau­py­ti leis įgy­ta įran­ga). UAB „Slau­gi­vi­ta“, iš ku­rios bu­vo pirk­ta vi­sa įran­ga, par­da­vi­mo va­do­vas Graž­vy­das Čer­niaus­kas ap­mo­kė per­so­na­lą, kaip nau­do­tis įsi­gy­to­mis mo­der­nio­mis slau­gos prie­mo­nė­mis.

Lai­ma GRIGAITYTĖ

Savaitė