Menu

Gauta parama iš ES

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, patvirtino Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programą.

       Pateikus  paraišką ES paramai gauti, mūsų projektas, kurio pavadinimas- “Socialinių paslaugų kokybės ir gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas VŠĮ Marijampolės švento akangelo Mykolo globos namuose” gavo ES finansavimą.

       Projekto tikslas- gerinti socialinių paslaugų teikimą, pritaikant  patalpas, gerinant aptarnaujančio personalo darbą. Problemų sprendimo būdai yra suremontuoti pastatą, sutaupant šiluminius išteklius, aprūpinti įranga, sutvarkyti sanitarinius mazgus, atitinkančius neįgalių ir senų žmonių poreikius, higienos normų reikalavimus, įrengti darbuotojams patalpas atitinkančias higienos normas. Projektas skirtas senyvo amžiaus gyventojams, iš jų 10 su visiška negalia. Įgyvendintas projektas užtikrins  globos namų gyventojų galimybę gauti įvairiapuses, kokybiškas ir prieinamas socialines reabilitacijos bei adaptacijos paslaugas.  Mažės senų ar neįgalių žmonių socialinė atskirtis, taip prisidedant prie regiono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, siekiant sumažinti skirtumus tarp Marijampolės ir kitų regionų.  Padidės socialinių paslaugų kokybinis šuolis – paslaugų gavėjai gaus aukštos kokybės paslaugas: gyvens šiuolaikiškose patalpose, naudosis modernia įranga bei kvalifikuoto personalo darbu.

      Vi­so pro­jek­to ver­tė – 567 tūkst. li­tų. Per metus, nuo 2011 lapkričio mėn.  įgyvendinus projektą  bus sutvarkytas globos namų pastato fasadas, atliktas vidaus remontas modernizuojant ir pritaikant patalpas ir sanitarinius mazgus seniems ir neįgaliems žmonėms. Ki­ti pi­ni­gai bu­s pa­nau­do­ti įsigyti 30 funkcinių lovų su spintelėmis.