Menu

Gauta parama iš ES

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, patvirtino Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programą.

Dalyvavimas projekte globos namų gyventojams pagerino gyvenimo sąlygas, darbuotojams – darbo

  Per ne­vi­sus me­tus įvyk­dy­tas pa­pro­jek­tis, ku­ris pra­tur­ti­no VšĮ Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­mus nau­ja mo­der­nia slau­gai skir­ta įran­ga, pa­ge­ri­no glo­bos na­mų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo, o dar­buo­to­jų – dar­bo są­ly­gas (pa­pro­jek­tį fi­nan­sa­vo Is­lan­di­ja, Lich­tenš­tei­nas, Nor­ve­gi­ja pa­gal EEE ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nius me­cha­niz­mus ir ben­drai – Lie­tu­va).

1 2 3 4 5