Menu

Gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas globos namų gyventojams

VšĮ Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namai 2013 m. sausio 9 d. – 2014 m. sausio 8 d. įgyvendina Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų fondo finansuojamą paprojektį „Gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas globos namų gyventojams“, kurio finansavimui skiriama 325.147,77 Lt. Paprojekčio uždaviniai yra įstaigos materialinės bazės stiprinimas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Paprojekčio
Skaityti toliau

Globos namų dalyvavimas parodoje

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007- 2013 METAI Meninė paroda „Kaita“ Paroda siekiama parodyti ES struktūrinės paramos naudą kiekvienam iš mūsų, atskleisti jos sąlygotą aplinkos kaitą. Parodos iniciatorius – Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), kuri administruoja Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės bei kitomis lėšomis finansuojamas programas bei projektus. Parodos partneris – Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto
Skaityti toliau

Vš.Į. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namams 20 metų

Vš.Į. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namams 20 metų

DĖKOJAME VISIEMS  ATVYKUSIEMS Į GLOBOS NAMŲ  20- OJO JUBILIEJAUS ŠVENTĘ ! (NUOTRAUKAS GALITE PASIŽIŪRĖTI- GALERIJOS SKYRIUJE)     Maloniai kviečiame Jus į Vš.Į. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namų 20-ojo jubiliejaus šventę 2012 m. rugsėjo mėn. 7 d.   12.00 val.- Šv.Mišios Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje; 13.00 val.- Angelo skulptūros šventinimas šv. arkangelo Mykolo
Skaityti toliau

Gauta parama iš ES

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, patvirtino Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programą.

Dalyvavimas projekte globos namų gyventojams pagerino gyvenimo sąlygas, darbuotojams – darbo

  Per ne­vi­sus me­tus įvyk­dy­tas pa­pro­jek­tis, ku­ris pra­tur­ti­no VšĮ Ma­ri­jam­po­lės šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos na­mus nau­ja mo­der­nia slau­gai skir­ta įran­ga, pa­ge­ri­no glo­bos na­mų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo, o dar­buo­to­jų – dar­bo są­ly­gas (pa­pro­jek­tį fi­nan­sa­vo Is­lan­di­ja, Lich­tenš­tei­nas, Nor­ve­gi­ja pa­gal EEE ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nius me­cha­niz­mus ir ben­drai – Lie­tu­va).

1 2 3 4